Chi tiết

Nghị quyết hệ thống


Giải pháp của hệ hai phương trình hai biến là xác định một cặp có thứ tự làm cho các phương trình này đúng cùng một lúc. Chúng tôi sẽ nghiên cứu một số phương pháp dưới đây:

Phương pháp thay thế

Giải pháp:

 • chúng tôi xác định giá trị của x trong phương trình 1.
  x = 4 - y

 • Chúng tôi thay thế giá trị này trong phương trình 2.
  2 . (4 - y) -3y = 3
 • Ta giải phương trình hình thành.

8 - 2y -3y = 3

-5y = -5 => Chúng tôi nhân với -1

5y = 5


y = 1

 • Chúng tôi đã thay thế giá trị tìm thấy của y, trong bất kỳ phương trình nào, xác định x.

x + y = 4
x
+ 1 = 4

x = 4 - 1

x = 3

 • Giải pháp hệ thống là cặp theo thứ tự (3, 1).
  V = {(3, 1)}

Phương pháp bổ sung

Bạn = , quan sát các giải pháp hệ thống sau bằng phương pháp bổ sung.

Giải pháp:

 • Chúng tôi thêm thành viên vào phương trình thành viên:

2x = 16

x = 8

 • Chúng tôi đã thay thế giá trị tìm thấy của x, trong bất kỳ phương trình nào, xác định y:
  x + y = 10
  8 + y = 10
  y = 10 - 8
  y
  = 2

Giải pháp hệ thống là cặp theo thứ tự (8, 2).

V = {(8, 2)}

Nội dung tiếp theo: Bất bình đẳng bậc 1

Video: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tuần hành của hệ thống chùa Tầm Nguyên ở Nam Cali chống nghị quyết 36 của CSVN (Tháng Tám 2020).