Bài viết

Góc liên tiếp


Chú ý hình ảnh:


Trong đó, chúng tôi xác định các góc AOC, COB và AÔB. Kiểm tra từng con số dưới đây:

Các góc AOC và COB có:

Đỉnh chung: O
Mặt chung:


Các góc AÔC và AÔB có:

Đỉnh chung: O
Mặt chung:


Các góc COB và AON có:

Đỉnh chung: O
Mặt chung:

Các cặp góc AOC và COB, AOC và AON, COB và AON được gọi là các góc liên tiếp.

Vì vậy:

Hai góc liên tiếp nhau khi chúng có cùng một đỉnh và một cạnh chung. Tiếp theo: Các góc liền kề