Thông tin

Biện pháp xu hướng trung tâm


Các biện pháp quan trọng nhất của xu hướng trung tâm là trung bình số học, trung bình số học cho dữ liệu gộp, trung bình số học có trọng số, trung vị, chế độ, trung bình hình học, trung bình hài hòa, tứ phân vị.

Khi nghiên cứu biến thiên, các biện pháp quan trọng nhất là: biên độ, độ lệch chuẩn và phương sai.

Biện phápCông thức
Trung bình số học
Số học có nghĩa là dữ liệu được nhóm
Trung bình số học có trọng số
Trung bình1) Nếu không là số lẻ, giá trị là trung tâm, 2) nếu không là chẵn, giá trị là trung bình của hai giá trị cốt lõi
Thời trangGiá trị xảy ra thường xuyên nhất.
Ý nghĩa hình học
Trung bình hài
Bộ tứ

Vì trung bình là một thước đo nhạy cảm của dữ liệu, nên phải cẩn thận khi sử dụng nó vì nó có thể đưa ra một bức tranh bị bóp méo của dữ liệu.

Có thể chỉ ra rằng khi phân phối dữ liệu là "bình thường" thì thước đo tốt nhất của vị trí trung tâm là mức trung bình.

Phân phối bình thường là một trong những điều quan trọng nhất và thường xuyên nhất trong các ứng dụng (thực tế này chứng minh việc sử dụng trung bình lớn).

Trung bình có một tính năng rất thú vị, đó là nếu chúng ta tính toán độ lệch của tất cả các quan sát so với mức trung bình và thêm các độ lệch này, kết quả bằng không.

Trung bình có một tính năng khác, giúp cho việc sử dụng nó trở nên thuận lợi trong một số ứng dụng nhất định: khi có nghĩa là tổng số tiền được biểu thị bằng dữ liệu, mức trung bình được sử dụng.

Trong thực tế, bằng cách nhân giá trị trung bình với tổng số phần tử, chúng ta có được số lượng mong muốn.

Tiếp theo: Thời trang và Trung bình