Bài viết

Mảng liên kết với một hệ thống tuyến tính


Đối với một hệ thống tuyến tính, chúng ta có thể liên kết các ma trận sau:

  • mảng không đầy đủ: ma trận Một được hình thành bởi các hệ số chưa biết của hệ thống.

Về hệ thống:

ma trận chưa hoàn thành là:

  • ma trận hoàn chỉnh: ma trận B mà có được bằng cách thêm vào ma trận không đầy đủ một cột cuối cùng được hình thành bởi các thuật ngữ độc lập với các phương trình của hệ thống.

Vì vậy, đối với cùng một hệ thống như trên, ma trận hoàn chỉnh là:

Tiếp theo: Hệ thống đồng nhất