Bình luận

Mảng hàng, Mảng cột và Mảng vuông


Một số ma trận, theo đặc điểm của chúng, nhận được các mệnh giá đặc biệt.

  • Hàng mảng: ma trận loại 1 x n, nghĩa là với một dòng duy nhất. Ví dụ: ma trận A = 4 7 -3 1, loại 1 x 4.

  • Mảng cột: ma trận loại m x 1, tức là với một cột đơn. Ví dụ:, loại 3x1

  • Ma trận vuông: ma trận loại n x n, nghĩa là có cùng số hàng và cột; chúng tôi nói ma trận là trật tự không. Ví dụ: ma trận là loại 2 x 2, nghĩa là bình phương của bậc 2.

Trong một ma trận vuông, chúng ta xác định đường chéo chính và đường chéo phụ. Cái chính được hình thành bởi các yếu tố cácijsao cho i = j. Trong thứ cấp, chúng ta có i + j = n + 1. Xem:

Lưu ý ma trận sau:

các11 = -1 là phần tử của đường chéo chính, bởi vì i = j = 1.

các31= 5 là một yếu tố đường chéo thứ cấp, vì i + j = n + 1 (3 + 1 = 3 + 1).

Tiếp theo: Null Array, đường chéo và danh tính