Chi tiết

Tính chất hoạt động của logarit


Biết các thuộc tính sau là rất quan trọng để tạo điều kiện cho các tính toán khác nhau liên quan đến logarit.

1) Logarit sản phẩm

2) logarit đơn vị

3) logarit điện

Trường hợp cụ thể: Làm thế nào chúng tôi có:

Tiếp theo: Cologaritmo