Chi tiết

Đường vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng


Một thẳng r vuông góc với mặt phẳng nếu và chỉ khi r vuông góc với tất cả các dòng của đi qua điểm giao nhau của r.

Lưu ý rằng:

  • nếu thẳng r vuông góc với mặt phẳng sau đó nó vuông góc hoặc trực giao với toàn bộ đường thẳng của :

  • sao cho thẳng r vuông góc với mặt phẳng , nó đủ để vuông góc với hai đường sức cạnh tranh, chứa trong :

Lưu ý trong hình dưới đây tại sao nó không đủ r vuông góc với một đường thẳng t từ sao cho nó vuông góc với mặt phẳng:


Tiếp theo: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng