Thông tin

Phí tương đương


Hai phí tôi1 và tôi2 là tương đương nếu, áp dụng cho cùng một vốn P trong cùng một khoảng thời gian, qua các giai đoạn viết hoa khác nhau, tạo ra cùng một số tiền cuối cùng.

  • Là thủ đô P áp dụng cho một năm với tỷ lệ hàng năm icác.
  • Số lượng M vào cuối giai đoạn 1 năm sẽ bằng M = P (1 + i các)
  • Hãy xem xét cùng một thủ đô P áp dụng trong 12 tháng với tỷ lệ hàng thángm.
  • Số lượng M ' vào cuối thời gian 12 tháng sẽ bằng M '= P (1 + im)12 .

Theo định nghĩa về tỷ lệ tương đương được thấy ở trên, chúng ta nên có M = M '.

Do đó, P (1 + icác) = P (1 + im)12
Do đó, chúng tôi kết luận rằng 1 + icác = (1 + im)12

Với công thức này, chúng ta có thể tính tỷ lệ hàng năm tương đương với tỷ lệ hàng tháng đã biết.

Ví dụ:

1) Tỷ lệ hàng năm tương đương 8% mỗi học kỳ là bao nhiêu?

Trong một năm chúng tôi có hai học kỳ, vì vậy chúng tôi sẽ có: 1 + icác = (1 + is)2
1 + icác = 1,082
tôicác = 0.1664 = 16,64% a.a.

2) Tỷ lệ hàng năm tương đương 0,5% mỗi tháng là bao nhiêu?

1 + icác = (1 + im)12
1 + icác = (1,005)12
tôicác = 0,0617 = 6,17% a.a.

Tiếp theo: Phí danh nghĩa