Bài viết

Xác định kế hoạch


Nhắc lại rằng theo định đề 5, một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. Một kế hoạch cũng có thể được xác định bởi:

  • một dòng và một điểm không thuộc dòng đó:

  • hai căng thẳng cạnh tranh khác biệt:

  • hai đường thẳng song song khác nhau:

Tiếp theo: Vị trí tương đối của đường và mặt phẳng