Bài viết

Hoán vị đơn giản


Đó là một trường hợp cụ thể của sự sắp xếp đơn giản. Nó là loại nhóm được sắp xếp theo thứ tự nơi tất cả các yếu tố đi vào.

Ví dụ tiếp tục

Tiếp theo: Kết hợp đơn giản