Bài viết

Phản ứng thách thức 85


Công nhân phép lạ Saint Anthony

Hãy giải quyết vấn đề này ngược!

Nếu vào ngày cuối cùng, sau khi đưa cho thánh 10 đô la, Manoel không còn gì, điều đó có nghĩa là ngày đó anh ta chỉ còn 5 đô la (vì gấp đôi 5 là 10).

Ngày trước (ngày thứ 2), trước phép màu anh ta có (5 + 10) / 2 = 7,50.

Cuối cùng, vào ngày đầu tiên trước phép màu Manoel có (7,50 + 10) / 2 = 8,75.

TRẢ LỜI: Vào ngày đầu tiên, Manoel có $ 8,75.

Quay lại tuyên bố