Bình luận

Trả lời thử thách 57


Nấu bánh quy

Chúng tôi đặt hai chiếc đồng hồ cát trong một lần và khi hết 5 phút, nó sẽ còn 8, 3 phút nữa. Tại thời điểm đó chúng tôi đi xung quanh trong 5 phút.

Khi chúng tôi hoàn thành 8, hoàn toàn (chúng tôi mất tổng cộng 8 phút), trong 5 chúng tôi có 2 phút để hoàn thành.
Tại thời điểm đó, chúng tôi quay vòng trong 5, sẽ mất 3 phút để hoàn thành, thêm vào 8 đã trôi qua, sẽ cộng tổng cộng 11 phút.

Quay lại tuyên bố