Bài viết

Phản ứng thách thức 31


Số thứ tự tiếp theo

Dãy tiếp theo số 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, Nhận là 200.

Đây là chuỗi tất cả các số bắt đầu bằng chữ D.

Quay lại tuyên bố