Sớm

Phản ứng thách thức 19


Hình thành số 24

Giải pháp có thể như sau:

(3+ (3/7)) x 7

Quay lại tuyên bố