Bài viết

Phản ứng thách thức 184


Vẽ mặt của khối lập phương

Xem xét số lượng khuôn mặt sơn màu xám, chúng tôi có:

Vì 4 mặt xám sẽ có 2 mặt trắng, tương đương với 2 mặt xám. Tương tự, 5 mặt xám tương đương với 1 mặt xám. Và 6 mặt xám tương đương với không có mặt xám.

Số cách khác nhau:1122211
Số mặt xám / trắng:0/61/52/43/34/25/16/0

Vậy có 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10 cách vẽ khối lập phương với hai màu này.

Quay lại tuyên bố