Chi tiết

Phản ứng thách thức 159


John nhỏ đang đợi xe buýt

Vì các tuyến xe buýt chạy 24 giờ một ngày, chúng tôi cần biết có bao nhiêu giờ nghỉ 6 phút trong khoảng thời gian từ 1:46 chiều (thời gian xe buýt trôi qua) và 9:16 sáng (khi Joaozinho sẽ ở trạm xe buýt).

Nếu số lượng khoảng thời gian 6 phút giữa khoảng thời gian này là số lần nguyên, thì Johnny đã không chờ đợi.

Lưu ý rằng trong khoảng thời gian từ 1:46 chiều đến 9:16 sáng, có khoảng thời gian 19 giờ và 30 phút tương ứng với 1.170 phút.

Song song, 1.170 phút = 195 x 6 phút, tức là 1.170 phút là 195 khoảng thời gian 6 phút.

Vì vậy, khi đến điểm dừng lúc 9:16 sáng, Joaozinho không phải chờ đợi.

Quay lại tuyên bố