Bình luận

Phản ứng thách thức 155


Tổng hai anh em họ

Lưu ý rằng:
số chẵn + số chẵn = số chẵn
số lẻ + số lẻ = số chẵn
số chẵn + số lẻ = số lẻ

Vì 549 là số lẻ nên một trong các bưu kiện phải là số chẵn. Cặp anh em họ duy nhất là 2. Vì vậy, chỉ có một cách:

549 = 2 + 547.

Quay lại tuyên bố