Thông tin

Phản ứng thách thức 136


Sản phẩm của hình vuông trống

Đây chỉ đơn giản là một vấn đề trừ. Sự khác biệt giữa dòng thứ nhất và dòng thứ hai tạo ra dòng thứ ba.

593238
- 377856
___________

215382

Tích của các số chiếm các ô vuông trống là:

2.2 = 4.

Quay lại tuyên bố