Bình luận

Phản ứng thách thức 132


Người lớn và trẻ em trong thang máy

Hãy gọi nó là Một trọng lượng của một người trưởng thành và C trọng lượng của một đứa trẻ. Vì vậy, công suất nâng là 20A hoặc 24C, tức là:

20A = 24C
A = 1,2C

Được biết, 15 người lớn đã ở trong thang máy. Do đó, 5A có thể được thêm vào thang máy. Ở trẻ em, điều này tương ứng với

5 (1.2) C = 6C

Do đó, số trẻ em có thể vào thang máy là 6.

Quay lại tuyên bố