Chi tiết

Phản ứng thách thức 110


Vàng của du khách

Nó nên cắt lần đầu tiên để mảnh đầu tiên phải có 1/7 (một phần bảy) của tổng thanh.

Sau đó, nó nên cắt lần thứ hai và lần cuối cùng, mỗi phần có lần lượt là 2/7 (hai phần bảy) và 4/7 (bốn phần bảy) của tổng thanh.

Sau đó, thanh toán phải được thực hiện như sau:

1 hàng ngày: thanh toán bằng 1/7 của thanh.
2 hàng ngày: thanh toán với 2/7 bar và nhận lại 1/7 bar.
3 hàng ngày: thanh toán lại với 1/7 của thanh.
4 hàng ngày: thanh toán bằng 4/7 thanh và nhận lại 3/7 thanh (là hai phần: 1/7 và 2/7 của thanh).
5 hàng ngày: thanh toán với thanh 1/7 một lần nữa.
Thứ 6 hàng ngày: thanh toán với 2/7 bar và nhận lại 1/7 bar.
Thứ 7 hàng ngày: thanh toán bằng 1/7 của thanh.

Quay lại tuyên bố