Sớm

Thử thách 87


Claudiomiro bao nhiêu tuổi?

Mức độ khó:

Trong khi mở một cuốn sách, một nhà nhân chủng học đã tìm thấy thông điệp sau:
"Tên tôi là Claudiomiro. Năm tôi được sinh ra là một khối hoàn hảo. Năm tôi chết, một hình vuông hoàn hảo. Tôi sống bao nhiêu cũng là một hình vuông hoàn hảo."
Biết rằng cuốn sách được viết vào thế kỷ thứ mười tám, Claudiomiro đã sống bao nhiêu tuổi?

* thách thức được gửi bởi Carlos Gonçalves dos Santos, sinh viên toán học