Bài viết

Thử thách 77


Hai chiếc đồng hồ

Mức độ khó khăn:

Một người đàn ông có hai chiếc đồng hồ. Một người không đi bộ và người kia thì trễ một tiếng. Cái nào thường xuyên nhất sẽ hiển thị đúng thời điểm?