Chi tiết

Thử thách 72


Đại diện cho số 2 đến 9

Mức độ khó:

Thể hiện các số từ 2 đến 9 bằng TẤT CẢ các chữ số từ 0 đến 9.

Ví dụ:

2 = 13584 / 06792
3 = ???
4 = ???

9 = ???