Thông tin

Thử thách 185


Thế giới của hình khối

Mức độ khó:

Trong "thế giới khối", tất cả các công trình được thực hiện với các hình khối được nhóm lại. Ví dụ:

Bỏ qua các định hướng khác nhau, có bao nhiêu cách khác nhau chúng ta có thể nhóm 4 khối?