Bài viết

Thử thách 179


Hoạt động bí mật

Mức độ khó:

Logo của đâu Chỉ là toán, một hoạt động nhất định đã xảy ra. Theo logic, kết quả của tài khoản cuối cùng là gì?