Chi tiết

Thử thách 171


Khối giả mở ra

Mức độ khó:

Sau đây là năm phiên bản có thể có của một khối lập phương. Một trong số đó là không thể. Cái nào