Thông tin

Thử thách 110


Vàng của du khách

Mức độ khó khăn:

Một khách du lịch đã phải trả tiền cho một tuần ở (7 ngày) trong một khách sạn, chỉ có một thỏi vàng để trả.

Chủ khách sạn thách thức khách du lịch chấp nhận thanh toán vàng. Đề xuất như sau:

"Tôi chấp nhận thanh toán vàng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một đêm một lần và bạn chỉ có thể cắt thanh hai lần."

Làm thế nào du khách nên cắt thanh để thực hiện thanh toán?

* Thử thách được gửi bởi người dùng Nilton Alves Neto.