Chi tiết

Thử thách 100


Nhà vua và nô lệ

Mức độ khó:

Một vị vua đã mua năm nô lệ. Hai trong số họ, người luôn nói sự thật, có đôi mắt nâu và ba người còn lại (mắt xanh) luôn nói dối. Năm người được sắp xếp thành một hàng.

Do đó, nhà vua nên đoán theo thứ tự họ sẵn sàng, chỉ hỏi ba câu hỏi, một câu hỏi cho mỗi nô lệ khác nhau.

Nhà vua tiếp cận người đầu tiên và hỏi:
- "Mắt bạn màu gì?"

Ông trả lời bằng phương ngữ Trung Quốc, và nhà vua không hiểu gì cả. Chỉ còn hai câu hỏi. Sau đó, ông hỏi nô lệ thứ hai:
- "Câu trả lời mà người bạn đời của bạn đưa ra là gì?"

Người nô lệ thứ hai nói, "Ông nói, mắt tôi màu xanh."

Các nô lệ thứ ba, nằm ở trung tâm của hàng, được hỏi như sau:
"Đôi mắt của hai thanh niên này tôi vừa hỏi màu gì?"

Người nô lệ thứ ba trả lời: "Người thứ nhất có mắt nâu và người thứ hai có mắt xanh".

Những người nô lệ theo màu mắt theo thứ tự nào?