Thông tin

Chín bàn bằng ngón tay


Đây là một cách đơn giản để nhân (từ 1 đến 10) với 9. Chúng ta nên xem xét các ngón tay đếm từ trái sang phải và đánh số chúng liên tục từ 1 đến 10. Vì vậy, chỉ cần hạ thấp ngón tay tương ứng với số chúng ta muốn nhân với 9, và chúng tôi sẽ có kết quả.

Ví dụ: 4x9. Chúng tôi hạ ngón tay tương ứng với số 4. Lưu ý rằng có 3 ngón ở bên trái và 6 ngón ở bên phải của ngón tay thấp. Bây giờ chỉ cần tham gia 3 và 6, nghĩa là kết quả là 36.

* Gửi bởi người dùng Alessandro Fonseca de Araújo