Bài viết

Tìm điện thoại của ai đó


Hỏi người có máy tính:
1º) Nhập 4 số điện thoại đầu tiên của cô ấy;
2º) Nhân với 80;
3º) Tổng 1;
4º) Nhân với 250;
5º) Thêm 4 số cuối của điện thoại của cô ấy;
6º) Thêm một lần nữa 4 số điện thoại cuối cùng của cô ấy;
7º) Trừ 250;
8º) Chia 2.

Kết quả sẽ là điện thoại của người đó! Đây là một ví dụ:

Điện thoại 3653-3645
1) 3653x80 = 293040
2º) 293040 + 1 = 293041
Thứ 3) 293041 x 250 = 73260250
4º) 73260250 + 3645 = 73263895
5º) 73263895 + 3645 = 73267540
6º) 73267540 - 250 = 73267290
7º) 73267290 / 2 = 36633645

Kết quả: 36633645

* Gửi bởi người dùng Willian do Carmo Maciel dos Santos.