Bài viết

Ngày lịch sử: 20/2/2002


Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2002 là một ngày lịch sử. Trong một phút, có sự kết hợp của những con số chỉ xảy ra hai lần trong một thiên niên kỷ.
Sự chia động từ này xảy ra chính xác vào lúc 20 giờ và 02 phút ngày 20 tháng 2 năm 2002, tức là 20:02 02/02 2002.
Đó là một đối xứng mà trong toán học được gọi là capicua (các chữ số cho cùng một số khi đọc từ trái sang phải hoặc ngược lại). Sự hiếm có là do ba bộ bốn chữ số bằng nhau (2002) và đối xứng với nhau (20:02, 02/20 và 2002).
Lần cuối cùng này xảy ra là lúc 11:11 sáng ngày 11 tháng 11 năm 111111, tạo thành ngày 11h11 11/11/1111. Lần tiếp theo sẽ chỉ vào lúc 9:12 tối ngày 21 tháng 12 năm 2112 (9:12 tối ngày 21/12/21). Chúng tôi có lẽ sẽ không ở đây để chứng kiến.

Sau đó sẽ không bao giờ có một capicua khác. Vào ngày 30 tháng 3, 3003 sự trùng hợp toán học này sẽ không xảy ra, vì không có thời gian 30.