Chi tiết

Số Pi thể hiện điều gì?


Số Pi đại diện cho giá trị của lý do giữa chu vi của bất kỳ vòng tròn và đường kính của nó. Đây là hằng số toán học lâu đời nhất được biết đến. Đó là một số vô tỷ, có số thập phân vô hạn và không định kỳ.