Sớm

Đạo hàm của hàm hyperbol và nghịch đảo của chúng


Ghi nhớ các định nghĩa của hàm trig:

Tiếp theo: Công cụ phái sinh bậc cao