Bình luận

Bài tập góc


Các đường thẳng f và g song song (f // g). Xác định số đo góc â trong các trường hợp sau:

a)

b)

c)

Các đường thẳng a và b song song. Bao nhiêu góc đo?

Lấy số đo của các góc được đánh dấu:

a)

b)