Sớm

Vấn đề pháp lý


Hãy vui vẻ với môn toán
Bên cạnh đó mát mẻ là siêu thực hành
Mỗi số được phát hành
Nhận kết quả mới

Nó cũng có hình học
Đó là đối xứng thuần túy
Đầy các đỉnh, mặt và cạnh
Do đó hình thành một vũ trụ
Đầy những con số linh tinh

Vì vậy, hãy theo dõi
Trong vấn đề toán học
Để bạn học
Thứ thực sự mát mẻ

Genifer, Jenifer và Layana (học sinh lớp 8)