Bình luận

Các gốc tương tự


Các gốc tương tự là những gốc có cùng chỉ số và cùng gốc.

Ví dụ:

Tiếp theo: Phép cộng và phép trừ cấp tiến