Bình luận

Đại diện thập phân của một phần bình thường


Chúng ta có thể biến đổi bất kỳ phân số thông thường (nghĩa là một phân số không thập phân) thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số của nó. Ví dụ:

  • Chuyển đổi trong số thập phân.

Sớm thôi là 0,75 là một số thập phân chính xác.

  • Chuyển đổi trong số thập phân.

Sớm thôi bằng 0,3333, đó là một phần mười định kỳ đơn giản.

  • Chuyển đổi trong số thập phân.

Sớm thôi bằng 0,8333, đó là một phần thập phân.

Tiếp theo: Potentiation và Square Root