Bài viết

Ý nghĩa của một phân số


Đôi khi Đó là một con số tự nhiên. Lần khác điều này không xảy ra. Trong trường hợp này, ý nghĩa của ?

Một phần liên quan đến ý tưởng sau đây: chia một cái gì đó thành các phần bằng nhau. Trong số những phần này, chúng tôi xem xét một hoặc một số, theo lợi ích của chúng tôi.

Ví dụ: Roberval đã ăn của một sô cô la. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chia sô cô la thành 4 phần bằng nhau, Roberval sẽ ăn 3 phần:

Trong hình trên, các phần được sơn sẽ là các phần được ăn bởi Roberval, và phần màu trắng là phần còn lại của sô cô la.

Tiếp theo: Cách đọc phân số, phân loại phân số